ការភ្ជាប់រឹង ៣០០ ភី

  • Style 1GS Rigid Coupling

    ការភ្ជាប់គូស្វាម៉ីភរិយារឹង ១ ជី

    គូស្វាម៉ីភរិយាត្រូវបានទទួលរងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងនិងកម្លាំងពត់ផ្នែកខាងក្រៅកំឡុងពេលបម្រើ។ អេសធីអេមអេហ្វ ១៤៧៦-៧ កំណត់ការភ្ជាប់រឹងជាសន្លាក់ដែលមិនមានចលនាបំពង់អ័ក្សរឺអ័ក្សសេរីដែលអាចរកបាននិងគូស្វាម៉ីភរិយាដែលអាចបត់បែនបានជាសន្លាក់ដែលអាចរកបាន
    ចលនាបំពង់មុំនិងអ័ក្សមានកំណត់។