ផ្លាតផ្លាត

  • Split Flange

    ផ្លាតផ្លាត

    រចនាប័ទផ្លាស្ទ័រ ៣២១ ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការភ្ជាប់ផ្លាស្ទ័រជាមួយសន្ទះបិទបើកឧបករណ៍ឬការតភ្ជាប់បម្លែងបំពង់ដើម្បីដោះស្រាយការតភ្ជាប់ចង្អូរនិងការបម្លែងការតភ្ជាប់ផ្លាស្ទ័រការតំឡើងគឺសាមញ្ញនិងរហ័ស